Wcześniejsza emerytura - kto i jak może z niej skorzystać?

BAZA WIEDZY

Czy wiesz, że istnieją różne rodzaje emerytur, na które możesz się ubiegać? W tym artykule dowiesz się wszystkiego o wcześniejszych emeryturach, emeryturach dla pracowników opiekujących się dziećmi, emeryturach z tytułu pracy górniczej oraz emeryturach z tytułu działalności twórczej lub artystycznej. Przeczytaj ten artykuł, aby poznać warunki i wymagania związane z uzyskaniem każdej z tych emerytur, terminy składania dokumentów oraz procedury odwoławcze. Nie przegap szansy na uzyskanie wcześniejszej emerytury lub emerytury z tytułu swojej pasji!

Wymagania do uzyskania wcześniejszej emerytury - kto może z nich skorzystać?

Decyzja o przejściu na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. W Polsce, wiek emerytalny wynosi obecnie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jednakże, osoby, które chcą przejść na emeryturę wcześniej, mogą skorzystać z tzw. wcześniejszej emerytury.

Warunki uprawniające do wcześniejszej emerytury

Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury są zróżnicowane i zależą od rodzaju pracy oraz płci osoby ubiegającej się o emeryturę. Ogólnie, aby uzyskać wcześniejszą emeryturę, należy spełnić dwa warunki: określoną liczbę lat składkowych oraz określoną liczbę lat ubezpieczenia.

Kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury?

Wcześniejsza emerytura przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które spełniły odpowiednie warunki. Poniżej przedstawiamy kto może skorzystać z wcześniejszej emerytury:

1. Osoby, które osiągnęły określoną liczbę lat składkowych oraz ubezpieczenia.
2. Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach, takich jak np. górnictwo, służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy, pracownicy PKP lub spółek zależnych.
3. Osoby, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się dzieckiem wymagającym stałej opieki.
4. Osoby, które prowadziły działalność pozarolniczą, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.
5. Osoby, które pobierały zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Wiek emerytalny w Polsce

Obecnie, wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jednakże, istnieją pewne wyjątki i możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury, o których warto wiedzieć.

Mężczyźni i kobiety, którzy pracowali w szczególnych warunkach, takich jak np. górnictwo, służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy, pracownicy PKP lub spółek zależnych, mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury. W przypadku górników, którzy zaczynają pracę od razu po szkole, możliwe jest przejście na emeryturę już w wieku 45 lat.

Osoby, które zrezygnowały z pracy, aby opiekować się dzieckiem wymagającym stałej opieki, również mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury. Warunki uzyskania emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem są uzależnione od wieku dziecka, na które opiekunowie się powołują.

Podsumowując, wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jednakże, osoby, które chcą przejść na emeryturę wcześniej, mogą skorzystać z tzw. wcześniejszej emerytury. Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury są zróżnicowane i zależą od rodzaju pracy oraz płci osoby ubiegającej się o emeryturę.

Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach - jakie zawody kwalifikują się do wcześniejszej emerytury?

W Polsce istnieje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach. Osoby te mogą skorzystać z emerytury wcześniej niż w przypadku standardowej emerytury. Przyjrzyjmy się, jakie zawody kwalifikują się do wcześniejszej emerytury, jakie są wymagania i warunki oraz jakie dokumenty należy przedstawić.

Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury

Do grupy zawodów, które kwalifikują się do wcześniejszej emerytury, należą m.in.:
- Górnicy - osoby pracujące w kopalniach węgla kamiennego, węgla brunatnego, soli, rud metali nieżelaznych, piasku i żwiru.
- Służby mundurowe - policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, ABW, CBA, itp.
- Twórcy i artyści - osoby wykonujące pracę artystyczną lub naukową, np. aktorzy, muzycy, pisarze, artyści plastycy, itp.
- Nauczyciele - nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego i sportu.
- Pracownicy PKP - osoby pracujące w Polskich Kolejach Państwowych lub spółkach zależnych.

Warunki i wymagania dla poszczególnych zawodów

Wymagania i warunki uzyskania wcześniejszej emerytury są różne dla poszczególnych zawodów. W przypadku górników, którzy zaczynają pracę od razu po szkole, możliwe jest przejście na emeryturę już w wieku 45 lat. Natomiast w przypadku służb mundurowych, wymagane jest uzyskanie określonego stażu pracy, który zależy od wykonywanego zawodu. Dla twórców i artystów, wymagany jest określony staż pracy oraz wiek.

Przykłady zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury

Pracownicy górniczy to jedna z grup zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury. Pracownicy ci pracują w wyjątkowo trudnych i niebezpiecznych warunkach, które zwiększają ryzyko wystąpienia chorób zawodowych. W przypadku służb mundurowych, wcześniejsza emerytura jest uzależniona od stażu pracy oraz rodzaju wykonywanej pracy. Funkcjonariusze policji, którzy pełnią służbę w jednostkach specjalnych lub w służbach ochrony, mogą skorzystać z wcześniejszej emerytury po ukończeniu 25 lat służby.

Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach lub zawodach o szczególnym charakterze. Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury oraz wymagane dokumenty zależą od rodzaju pracy oraz płci osoby ubiegającej się o emeryturę. Osoby, które chcą uzyskać więcej informacji na temat wcześniejszej emerytury, mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS lub doradców emerytalnych.

W jakim wieku można przejść na wcześniejszą emeryturę i jakie dokumenty są potrzebne?

Wcześniejsza emerytura to forma świadczenia, która umożliwia osobom z określonym stażem pracy lub pracownikom wykonującym zawody szczególnie uciążliwe lub niebezpieczne przechodzenie na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W przypadku wcześniejszej emerytury istnieją jednak określone wymagania i procedury, które należy spełnić, aby móc z niej skorzystać.

Minimalny wiek uprawniający do wcześniejszej emerytury

Minimalny wiek, w którym można ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, zależy od okoliczności. W przypadku osób, które spełniają wymagania do wcześniejszej emerytury ze względu na wiek i staż pracy, minimalny wiek wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W przypadku pracowników, którzy wykonują zawody szczególnie uciążliwe lub niebezpieczne, minimalny wiek wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę

Aby złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę, należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku, który można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Do wniosku należy dołączyć określone dokumenty, takie jak:
- dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe,
- dokumenty potwierdzające okresy pracy i wynagrodzenie,
- dokumenty potwierdzające okresy nauki w szkole wyższej,
- dokumenty potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub urlopu wychowawczego.

Procedury związane z ubieganiem się o wcześniejszą emeryturę

Wniosek o wcześniejszą emeryturę można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub w formie dokumentu elektronicznego przez PUE. Organ rentowy rozpatruje wniosek o wcześniejszą emeryturę i wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Od decyzji organu rentowego przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Wcześniejsza emerytura to forma świadczenia, która umożliwia osobom z określonym stażem pracy lub pracownikom wykonującym zawody szczególnie uciążliwe lub niebezpieczne przechodzenie na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Aby złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę, należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku i dołączyć określone dokumenty. Organ rentowy rozpatruje wniosek o wcześniejszą emeryturę i wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Emerytura dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki - jakie warunki trzeba spełnić?

Emerytura z tytułu opieki nad dziećmi to jedna z form wcześniejszej emerytury. Pracownicy, którzy zdecydują się na opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, mogą skorzystać z tej formy świadczenia. W poniższym artykule przedstawimy, jacy pracownicy mogą skorzystać z emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem, jakie są wymagania i warunki jej uzyskania oraz jakie są procedury związane z ubieganiem się o to świadczenie.

Kto może skorzystać z emerytury z tytułu opieki nad dziećmi?

Emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikom, którzy zdecydują się na opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. Dziecko to osoba, która wskutek choroby, niepełnosprawności lub innego powodu wymaga stałej opieki. Emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem może uzyskać jedynie jeden z rodziców lub opiekunów prawnym dziecka.

Warunki i wymagania dla uzyskania emerytury z tytułu opieki nad dziećmi

Aby uzyskać emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem, pracownik musi spełnić określone wymagania i warunki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Opieka nad dzieckiem wymagającym stałej opieki musi trwać co najmniej 6 miesięcy.
2. Dziecko musi wymagać stałej opieki w stopniu umożliwiającym uzyskanie emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem.
3. Pracownik musi wykazać, że złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy lub zasiłek pielęgnacyjny, a wniosek ten został rozpatrzony negatywnie.
4. Pracownik musi wykazać, że złożył wniosek o urlop wychowawczy i że korzystał z tego urlopu.
5. Pracownik musi wykazać, że w okresie opieki nad dzieckiem był ubezpieczony w ZUS przez co najmniej 5 lat.

Procedury związane z ubieganiem się o emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi

Aby ubiegać się o emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem, pracownik musi złożyć wniosek do ZUS. Wniosek ten musi być złożony nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem przejścia na emeryturę. Wraz z wnioskiem pracownik musi przedstawić dokumenty potwierdzające opiekę nad dzieckiem, takie jak zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka czy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Ponadto, pracownik musi przedstawić dokumenty potwierdzające składki ubezpieczeniowe oraz dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem to forma wcześniejszej emerytury, która przysługuje pracownikom opiekującym się dzieckiem wymagającym stałej opieki. Aby uzyskać to świadczenie, pracownik musi spełnić określone warunki i wymagania, takie jak co najmniej 6 miesięcy opieki nad dzieckiem, 5-letni okres ubezpieczenia w ZUS czy złożenie wniosku o zasiłek opiekuńczy lub zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem należy złożyć do ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem przejścia na emeryturę.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby uzyskać emeryturę z tytułu działalności twórczej lub artystycznej?

Emerytura z tytułu działalności twórczej lub artystycznej to forma świadczenia, którą mogą otrzymać osoby, które pracowały w branży artystycznej lub kulturalnej. Aby uzyskać taką emeryturę, należy spełnić szereg wymagań i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Warunki uprawniające do emerytury z tytułu działalności twórczej lub artystycznej

Aby uzyskać emeryturę z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o takie świadczenie musi mieć ukończone 55 lat oraz powinna posiadać co najmniej 20 lat pracy w branży artystycznej lub kulturalnej. Ponadto, w ciągu ostatnich 10 lat przed ubieganiem się o emeryturę należy posiadać staż pracy wynoszący co najmniej 10 lat.

Dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury z tytułu działalności twórczej lub artystycznej

Aby uzyskać emeryturę z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, należy złożyć do ZUS odpowiedni wniosek oraz dostarczyć określone dokumenty. Wśród nich wymagane są m.in.:

1. Zaświadczenie o stażu pracy w branży artystycznej lub kulturalnej, wydane przez pracodawcę lub właściwy organ.
2. Zaświadczenie o osiągniętym przez osobę ubiegającą się o emeryturę wieku oraz okresie składkowym.
3. Dokumenty potwierdzające okresy pracy w branży artystycznej lub kulturalnej, np. umowy o dzieło, umowy o pracę, kontrakty artystyczne.
4. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, np. zaświadczenia z urzędu skarbowego lub deklaracje podatkowe.

Procedury związane z ubieganiem się o emeryturę z tytułu działalności twórczej lub artystycznej

Aby ubiegać się o emeryturę z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, należy wypełnić odpowiedni wniosek, który można pobrać ze strony internetowej ZUS lub złożyć w siedzibie ZUS. Należy również dostarczyć wymagane dokumenty, o których mowa powyżej.

Organ rentowy rozpatruje wniosek o emeryturę i wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. W przypadku odmowy przyznania emerytury, przysługuje prawo odwołania. Odwołanie należy wnieść do ZUS w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Emerytura z tytułu działalności twórczej lub artystycznej to forma świadczenia, na którą mogą liczyć osoby pracujące w branży artystycznej lub kulturalnej. Aby uzyskać taką emeryturę, należy spełnić określone warunki i dostarczyć odpowiednie dokumenty. W przypadku pytań lub wątpliwości, można skontaktować się z pracownikami ZUS lub skorzystać z pomocy doradcy emerytalnego.

Jakie są terminy składania dokumentów w celu ubiegania się o wcześniejszą emeryturę?

Aby skorzystać z wcześniejszej emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Wniosek ten powinien być złożony w określonym terminie, który zależy od indywidualnych okoliczności każdej osoby.

Terminy składania dokumentów do ZUS

Osoby, które chcą skorzystać z wcześniejszej emerytury, muszą złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Wniosek ten można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, w urzędzie konsularnym lub w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę powinien być złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę.

Konsekwencje nieterminowego składania dokumentów

Jeśli wniosek o wcześniejszą emeryturę zostanie złożony po terminie, to świadczenie zostanie wypłacone dopiero od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony z opóźnieniem większym niż 3 miesiące, to emerytura będzie przysługiwała od dnia złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia spełnienia warunków do jej uzyskania.

Kiedy należy rozpocząć procedurę ubiegania się o wcześniejszą emeryturę?

Jeśli planujesz przejście na wcześniejszą emeryturę, warto rozpocząć procedurę ubiegania się o nią z odpowiednim wyprzedzeniem.

Najlepiej zacząć działać na około 6 miesięcy przed planowanym terminem przejścia na emeryturę. Dzięki temu masz czas na zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów i wypełnienie wniosku o wcześniejszą emeryturę bez zbędnego pośpiechu.

Aby złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę, należy to zrobić w określonym terminie, który zależy od indywidualnych okoliczności każdej osoby. Wniosek ten można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, w urzędzie konsularnym lub w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Należy pamiętać, że nieterminowe złożenie wniosku o wcześniejszą emeryturę może skutkować opóźnieniem w wypłacie świadczenia. Dlatego warto rozpocząć procedurę ubiegania się o wcześniejszą emeryturę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji o przyznaniu lub odmowie wcześniejszej emerytury i jakie dokumenty są potrzebne?

Niestety, pomimo spełnienia wymaganych warunków, organ rentowy może odmówić przyznania wcześniejszej emerytury. W takim przypadku, osoba ubiegająca się o emeryturę ma prawo odwołać się od decyzji. Poniżej przedstawiamy procedurę odwoławczą oraz dokumenty, które należy złożyć.

Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyznania wcześniejszej emerytury

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania wcześniejszej emerytury należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję.

Jeśli organ rentowy nie uwzględni odwołania, można wnieść skargę do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Skargę należy wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty potrzebne do wniesienia odwołania

Aby złożyć odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania wcześniejszej emerytury, należy przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Przykładowe dokumenty, które należy przedstawić, to:

- kopia wniosku o przyznanie wcześniejszej emerytury,
- dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe,
- dokumenty potwierdzające okresy pracy,
- dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie,
- dokumenty potwierdzające służbę wojskową,
- dokumenty potwierdzające pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Terminy i procedury związane z odwołaniem się od decyzji

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku braku odwołania, decyzja staje się ostateczna.

Organ rentowy rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od jego złożenia. W przypadku nieuwzględnienia odwołania, osoba ubiegająca się o emeryturę ma prawo wnieść skargę do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Osoby ubiegające się o wcześniejszą emeryturę mają prawo odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. W celu złożenia odwołania należy przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków. Odwołanie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku nieuwzględnienia odwołania, osoba ubiegająca się o emeryturę ma prawo wnieść skargę do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Jakie dokumenty należy przedstawić w celu uzyskania emerytury z tytułu pracy górniczej?

Warunki uprawniające do emerytury z tytułu pracy górniczej

Emerytura z tytułu pracy górniczej jest przyznawana po spełnieniu określonych warunków. Aby uzyskać emeryturę z tytułu pracy górniczej, należy spełnić jeden z dwóch wymagań:
- Posiadać 25 lat pracy w kopalniach węgla kamiennego lub innych kopalniach prowadzących eksploatację złóż węgla kamiennego, rudy żelaza, miedzi, ołowiu, cynku, siarki lub soli kamiennej;
- Ukończyć 50 lat życia i posiadać minimum 20 lat pracy w kopalniach.

Dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury z tytułu pracy górniczej

Aby skorzystać z emerytury z tytułu pracy górniczej, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek ten można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pracownika ZUS.

Do wniosku o emeryturę z tytułu pracy górniczej należy dołączyć następujące dokumenty:
- Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport),
- Zaświadczenie o zatrudnieniu w kopalniach,
- Świadectwa pracy,
- Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 12 miesięcy,
- Zaświadczenie o okresach składkowych.

Procedury związane z ubieganiem się o emeryturę z tytułu pracy górniczej

Aby złożyć wniosek o emeryturę z tytułu pracy górniczej, należy udać się do najbliższej placówki ZUS lub złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu, w którym można przejść na emeryturę.

Po złożeniu wniosku, organ rentowy rozpatruje go w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu emerytury z tytułu pracy górniczej.

W przypadku odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy górniczej, przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Aby ubiegać się o emeryturę z tytułu pracy górniczej, należy spełnić określone warunki, w tym posiadać 25 lat pracy w kopalniach lub ukończyć 50 lat życia i posiadać minimum 20 lat pracy w kopalniach. Do wniosku o emeryturę z tytułu pracy górniczej należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość, zatrudnienie w kopalniach, świadectwa pracy, zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 12 miesięcy oraz zaświadczenie o okresach składkowych. Po złożeniu wniosku, organ rentowy rozpatruje go w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *